Stanovy občanského sdružení   RCR BIKE TEAM

 

I. Název a sídlo
Název občanského sdružení: RCR BIKE TEAM
Sídlo: Na Strouze 1718, 560 02  Česká Třebová

II. Právní postavení a charakter sdružení
Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky, celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společných zájmů a cílů.
Sdružení je právnickou osobou.
Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění platných právních předpisů.

III. Cíle sdružení
Sdružení nabízí možnost setkání občanů za účelem společného zájmu o sportovní činnost, techniku jízdy na horských kolech, zdokonalování se v těchto dovednostech a možnost  závodění na horských kolech.
Cílem sdružení je:
-napomáhat aktivnímu zapojení občanů do sportovně-společenského života v našem městě a okolí
-přispívat k upevňování zdraví, zvyšování fyzické zdatnosti
-předávání zkušeností a dovedností v tomto oboru mládeži
-spolupráce s jinými sdruženími a organizacemi věnujícími se dětem a mládeži

IV. Členství
Členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami sdružení a které se zaváží plnit povinnosti člena sdružení. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení, členství vzniká dnem přijetí za člena. Členství zaniká:
-úmrtím
-zrušením právnické osoby
-dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení
-vyloučením člena členskou schůzí
-zánikem sdružení

V. Práva a povinnosti členů
Člen má právo:
-aktivně se podílet na činnosti sdružení
-účastnit se jednání členských schůzí
-předkládat návrhy, podněty a připomínky
-volit a být volen do orgánů sdružení
Člen má povinnost:
-řídit se stanovami sdružení
-aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
-svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
-dbát na dobré jméno sdružení
- platit člen. příspěvky

VI. Orgány sdružení

členská schůze
výbor a předseda sdružení

VII. Členská schůze
Nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou tvoří všichni členové. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, nejméně však jednou ročně na podnět minimálně tří členů sdružení, aby:
- schválila stanovy nebo jejich změny
- schválila výroční zprávu, roční uzávěrku a rozpočet sdružení
- zvolila členy výboru sdružení
- určila výši členských příspěvků
- rozhodla o zrušení členství
- rozhodla o zániku sdružení
Členská schůze je usnášení schopná v jakémkoli počtu členů. Každý člen má jeden hlas. Rozhoduje se na základě hlasování. Přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů.


VIII. Výbor sdružení
Výkonným  orgánem je výbor, který má tři členy zvolené na členské schůzi a schází se dle potřeby. Řídí a koordinuje činnost sdružení, svolává členskou schůzi, připravuje a účastní se jednání jménem sdružení s jinými subjekty.
Jménem sdružení jedná předseda nebo místopředseda výboru sdružení. Podepisovací právo má předseda a místopředseda výboru sdružení, každý samostatně, který k podpisu připojí název klubu.


IX. Zásady hospodaření
Sdružení může hospodařit s majetkem movitým i nemovitým. Zdroji majetku jsou zejména:
-dary a příspěvky fyzických a právnických osob
-granty a projekty
-dotace státu, krajů, měst a obcí
-příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
-příspěvky členů

O hospodaření je vedena přehledná evidence výborem sdružení, která za hospodaření odpovídá a zprávu o hospodaření předkládá členské schůzi jednou ročně. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně, případně na účtu sdružení.

X. Zánik sdružení
Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, rozhoduje o tom členská schůze. V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhodne výbor sdružení současně o způsobu majetkového vyrovnání.

XI. Závěrečné ustanovení
Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, mohou být měněny členskou schůzí na návrh výboru sdružení.
Stanovy nabyly účinnosti dnem jejich registrace.

V České Třebové dne 27. 9. 2011
Za výkonný výbor  RCR BIKE TEAM
předseda Tomáš Hruška, místopředseda Zdeněk Dejdar